Siirry suoraan sisältöön

Pesuaineiden turvallisuus

Etusivu » Hygienia » Lainsäädäntö » Pesuaineiden turvallisuus

Lainsäädännön tavoitteena turvallisuus

Turvallisuus tarkoittaa, että pesu- ja puhdistusaineet ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle. Sen varmistaminen on jokaisen alaa koskevan asetuksen tavoite. Seuraavat EU-säädökset ovat keskeisiä pesu- ja puhdistusaineille:

  • Kemikaaliasetus REACH (EY) 1907/2006
  • Luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus CLP (EY) 1272/2008
  • Pesuaineasetus (EY) 648/2004
  • Biosidiasetus (EU) 528/2012 (koskee biosidivalmisteita)

Lainsäädännön tavoitteena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso. Biosidiasetuksella pyritään lisäksi eläinten suojelun korkeaan tasoon. Lainsäädäntö koskee sekä EU-alueella valmistettuja että EU:hun tuotuja valmisteita. Lainsäädännönmukaiset tuotteet saavat liikkua vapaasti EU:n sisämarkkinoilla.

Markkinoita valvotaan. Suomessa tästä vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Valvonnasta, maksuista ja rikkomusten seurauksista säädetään kansallisella kemikaalilailla 599/2013.

EU-markkinoilla olevat kemialliset aineet rekisteröidään ja niiden turvallisuus arvioidaan REACH-asetuksen mukaisesti. Haitallisimpien aineiden käyttö rajoitetaan tai asetetaan luvanvaraiseksi. Näitä menettelyjä voi seurata Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n sivuilta. Turvallisuustieto välittyy kuluttajille pakkausmerkintöjen ja ammattilaisille käyttöturvallisuustiedotteiden kautta.

CLP-asetuksessa on säännöt vaarallisten kemikaalien luokituksille, pakkausmerkinnöille ja pakkauksille. Vaarallisten kemikaalien tiedot ilmoitetaan myrkytystietokeskuksille EU-portaalin kautta ja samalla kullekin tuotteelle tehdään yksilöity UFI-koodi (tuotteen tunnistenumero). UFI laitetaan kunkin tuotteen pakkausmerkintöihin. Koodin avulla myrkytystietokeskukset saavat onnettomuustilanteessa helpommin tietoa tuotteesta.

Yleisen kemikaalilainsäädännön (REACH ja CLP) lisäksi pesu- ja puhdistusaineita koskee pesuaineasetus, jossa on ihmisten terveyden ja ympäristön suojeluun liittyviä elementtejä. Näitä ovat mm. koostumustietojen ilmoittaminen kuluttajille, tiettyjen tuotteiden fosforirajoitukset ja vaatimus pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuudesta.

Biosidiasetus on tehty valmisteryhmille, joita käytetään torjumaan tai tappamaan haitallisia eliöitä. Muun muassa desinfiointiaineet, tuotteiden säilytysaineet ja hyönteisten torjunta-aineet ovat biosideja. EU-markkinoilla saa käyttää ainoastaan luvan saaneita biosideja ja lupaprosessi on laaja riskinarviointiprosessi.

Nykyinen EU:n kemikaalilainsäädäntö on ollut voimassa vuosia, suurin osa asetuksista yli kymmenen vuotta. Euroopan komissio vuonna 2019 julkaiseman raportin mukaan kemikaalilainsäädäntö on yleisesti ottaen tarkoituksenmukainen ja sillä voidaan varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun korkean taso. Kehitys-, yksinkertaistus- ja taakankevennyskohteitakin tunnistettiin ja käytännössä näitä käsitellään Euroopan komission kestävän kasvun ohjelmassa (Green Deal), johon kuuluu erillinen kemikaalistrategia.

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry osallistuu omassa roolissaan Green Dealin toimeenpanoon, kuten myös sitä heijastelevan kansallisen kemikaaliohjelman toimeenpanoon.