Biosideja koskeva lainsäädäntö

Desinfiointiaineita koskee EU:n biosidiasetus (528/2012/EU). Sen mukaan EU:ssa saa käyttää vain hyväksyttyjä tehoaineita ja niitä sisältäviä valmisteita. Tavoitteena on turvata ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso. Myös EU:n sisämarkkinoiden toimintaa halutaan parantaa säädösten harmonisoinnin avulla.

Tehoaineiden arviointiohjelma kestää vuoden 2024 loppuun asti. Sen aikana EU-markkinoilla saa olla vain sellaisia biosidivalmisteita, jotka sisältävät arviointiohjelmassa mukana olevia tehoaineita. Lisäksi 1.9.2015 alkaen tehoaineen tai valmisteen toimittajan (jolla on oikeus tehoainetietoihin) tulee olla ECHA:n ylläpitämällä sallittujen tehoainetoimittajien listalla.

Viranomaiset arvioivat tehoaineiden turvallisuuden valmisteryhmittäin ja hyväksyvät ne EU-tasolla. Sitä mukaa kun tehoainearvioinnit valmistuvat, alkaa valmisteiden arviointi. Tuotteiden valmistajien on jätettävä hakemukset viranomaisille asetuksen sääntöjen mukaan. Lupaprosessissa olevia valmisteita saa markkinoida ja käyttää arvioinnin aikana. Jos valmisteen hyväksymishakemusta ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, tai se on hylätty, valmisteen on poistuttava markkinoilta asetuksen asettaman aikataulun mukaisesti.

Teknokemian alan näkökulmasta merkittävää on, että hyväksymisen hakeminen aivan tavallisellekin desinfiointiaineelle on menettelytavoiltaan vaativaa ja huomattavan kallista. Tuotteiden valmistajille lankeavat kustannukset ovat jo nyt pienentäneet tuotevalikoimia ja nostaneet hintoja. Vaikutukset näkyvät myös tuotekehityksessä, julkisissa hankinnoissa ja tuotteiden tarjonnassa.

Biosidituotteet ovat erityisvalmisteita, jotka tuovat merkittävää kansanterveydellistä hyötyä yhteiskunnalle. Jotta monimutkaisen lainsäädännön toteutus helpottuisi, teollisuus ja viranomaiset laativat vaatimuksia selventäviä ohjeita. Tuotteiden käyttäjien vastuulle jäävät uuteen markkinatilanteeseen sopeutuminen ja tuotteiden turvallinen käyttö.

Lue lisää desinfioinnista näiltä sivuilta kohdasta: puhdistusaineet » Ammattipuhtaus »Desinfiointi

Lue lisää aiheesta viranomaisten sivuilta:
Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n biosidi-info
Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes