Miten pesuaineita säädellään laissa?

Pesuaineita koskee EU:n yleinen kemikaalilainsäädäntö sekä pesuaineille erikseen säädetty pesuaineasetus. Näiden EU-asetusten lisäksi pesuainevalmistajien on huolehdittava kansallisen kemikaalilain vaatimuksista. Vaatimusten mukaan valmistajan on muun muassa tehtävä Suomen viranomaisten vaatimat kemikaali-ilmoitukset ja määrätietoilmoitukset.

Pesuaineet ovat kemiallisten aineiden seoksia, joten niitä koskee yleinen eurooppalainen kemikaalilainsäädäntö. Niin kutsutut REACH- ja CLP-asetukset ovat sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Sama asema on EY:n pesuaineasetuksella (648/2004), joka määrää kuluttajille tarkoitettujen pesuaineiden pakkausmerkinnöistä sekä kaikkien pesuaineiden tensidien eli pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuudesta.

Jos kyseessä on biosidi, esimerkiksi pintojen ja yleisten tilojen desinfiointiaine, sitä koskee lisäksi EY:n biosidiasetus. Biosidiasetus edellyttää, että kaikki EU-markkinoilla olevat biosidivalmisteet ja niiden sisältämät tehoaineet on arvioitu ja hyväksytty viranomaisten toimesta. Käynnissä on monivuotinen ohjelma, jossa parhaillaan on menossa tehoaineiden arviointi. Sitä mukaa, kun tehoainearvioinnit valmistuvat, alkaa biosidivalmisteiden arviointi.

EU-säädösten lisäksi pesuaineita koskevat kansallisen kemikaalilain vaatimukset, joihin kuuluvat:

  • Kemikaali-ilmoitukset Tukesin kemikaalituoterekisteriin (ilmoitukset tehdään sähköisesti käyttämällä KemiDigi-palvelua)
  • Tietojen toimittaminen kemikaalien valmistus- ja maahantuontimääristä Tukesiin (KemiDigi-palvelussa)
  • Vähittäismyyntirajoitukset: myrkylliset tuotteet on säilytettävä lukitussa paikassa
  • Kansalliset biosidihyväksynnät


Lisäksi aerosolityyppisiin tuotteisiin sovelletaan aerosoliasetusta ja alkoholin denaturointiin siihen liittyviä määräyksiä.

Lisätietoa keskeisestä pesuaineita koskevasta lainsäädännöstä:
reach ja clp -neuvontapalvelu
Tukes: Biosidit
EY:n pesuaineasetus (648/2004)
Kansallinen kemikaalilaki (599/2013)

Mikä REACH ja CLP?

REACH-asetus määrää aineiden rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja tietojen vaihdosta.

CLP-asetus määrää kemikaalien luokitus-, merkintä- ja pakkausasioista.

Tutustu myös pesuaineteollisuuden CLP-luokitusverkostoon DetNetiin , joka on teollisuuden yhteinen lähestymistapa pesuaineiden luokitukseen ja merkintöihin (iho-ja silmävaikutusten osalta).

Lue lisää:
REACH ja CLP -neuvontapalvelu

Koeputkia