Pesuaineiden ympäristövaikutukset

Ympäristön huomiointi on tärkeää sekä lainsäätäjille, pesuaineiden valmistajille että tavallisille kuluttajille. Pesuaineet saavat sisältää vain ainesosia, jotka täyttävät tiukat ympäristövaatimukset.

Kävelyllä rantavedessä


Laki säätelee pesuaineiden ainesosia tiukasti

Kaikkia kemiallisia aineita, mukaan lukien pesuaineiden raaka-aineita, koskee EY:n kemikaaliasetus REACH. Lisäksi pesuaineita säätelee EU:n pesuaineasetus. Lain mukaan kemiallisten aineiden on oltava turvallisia sekä ihmiselle että ympäristölle.

REACH-asetus määrää, että kaikki kemikaalit rekisteröidään tietyn aikataulun mukaisesti EU:n kemikaalivirastoon (ECHA). Aineen valmistaja toimittaa rekisteröinnin yhteydessä kattavan tietoaineiston, johon kuuluu myös laaja tutkimuspaketti aineen ympäristövaikutuksista (mm. ekotoksisuustiedot, käyttäytyminen ympäristössä sekä abioottinen ja bioottinen hajoaminen). Tarvittaessa aineen käytölle asetetaan turvallisen käytön edellyttämiä rajoituksia.

EU:n pesuaineasetuksen mukaan kaikkien pinta-aktiivisten aineiden tulee olla biohajoavia. Pinta-aktiiviset aineet eli tensidit ovat useimpien pesu- ja puhdistusaineiden merkittävin ainesosa. Poikkeuslupaa voi hakea ainoastaan ammattipesuaineelle, jolle ei erityisestä syystä löydy sopivaa biohajoavaa pinta-aktiivista ainetta.

Pesuainevalmistajat vastaavat tuotteiden turvallisuudesta

Laki asettaa siis puitteet pesuaineiden koostumukselle. Yritykset tekevät lisäksi jatkuvaa tuotekehitystä kehittääkseen entistä tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja turvallisempia tuotteita. Tuotteiden ympäristövaikutuksiin kiinnitetään paljon huomiota sekä aineiden ja pakkausmateriaalivalintojen avulla että tuotantoprosessia kehittämällä.

Ainesosien sopivuutta arvioidaan ympäristöriskinarvioinnilla, jossa tutkitaan muun muassa ainesosien käyttäytymistä ja vaikutusta ympäristössä. Tähän tarkoitukseen on olemassa erilaisia tietokoneohjelmia ja matemaattisia laskentamalleja. Arvioinneissa otetaan huomioon aineiden hajoaminen jätevedenpuhdistuksessa. Jätevedenpuhdistamoilla on tärkeä rooli siinä, mitä aineita ja millaisia määriä päätyy lopulta ympäristöön. Aineita ei oteta käyttöön, jos niiden ympäristövaikutukset eivät täytä laatuvaatimuksia näissä tutkimuksissa.

Annostele oikein ja mieti pesulämpötilaa

Merkittävä osa pesuaineiden ympäristövaikutuksista muodostuu käytön aikana. Lainsäätäjät ja pesuainevalmistajat huolehtivat omalta osaltaan siitä, että pesuaineet kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Kuluttajan ja ammattikäyttäjän vastuulle jää tuotteen oikea ja turvallinen käyttö.

Tärkeintä on annostella pesuaine oikein. Lisäksi silloin, kun käytetään lämmintä pesuvettä, kannattaa alentaa pesulämpötilaa, jos se tekstiilin huollon kannalta on mahdollista. Pesuveden lämmitys aiheuttaa nimittäin merkittävän osan esimerkiksi pyykinpesuaineen elinkaaren ympäristövaikutuksista. Pesulämpötilaa alentamalla on mahdollista säästää energiaa ja rahaa.

Lue lisää pesuaineiden kestävästä käytöstä:
Cleanright & sustainable cleaning

Vapaaehtoiset ympäristötoimenpiteet

Lainmukaiset tuotteet ja niiden käyttöohjeiden mukainen käyttö takaavat sen, että pesuaineet eivät aiheuta kohtuuttomia ympäristövaikutuksia. Lisäksi on olemassa vapaaehtoisia hankkeita, joissa monet pesuainevalmistajat ovat asettaneet tuotteilleen lain yli meneviä vaatimuksia. Lisävaatimukset voivat liittyä esimerkiksi tuotteiden koostumukseen tai koko elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin.

  • Ympäristömerkit ovat kolmannen osapuolen myöntämiä vapaaehtoisia maksullisia merkkejä, joita myönnetään kriteerit täyttäville tuotteille erillisestä hakemuksesta. Esimerkkejä ympäristömerkeistä ovat Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki ja ruotsalainen Bra Miljöval.
  • Charter for Sustainable Cleaning on Euroopan pesuaineteollisuusjärjestö A.I.S.E:n luoma vapaaehtoinen ohjelma, jossa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet kehittämään tuotteidensa kestävyyttä koko elinkaarella. Edistystä mitataan erityisillä mittareilla, niistä raportoidaan julkisesti Euroopan tasolla ja tulokset auditoi ulkopuolinen taho.


Lue lisää:
Pyykinpesu ja ympäristö
Kestävä kehitys
EY:n pesuaineasetus (648/2004)
REACH-rekisteröinnin tietovaatimukset
Cleanright
Charter for Sustainable Cleaning
Clever Care Info: How to reduce climate impact, effort and money caring for fashion the clever way

Avainsanat Ympäristö

Tiesitkö tätä biohajoavuudesta?

Kaikissa kuluttajille myytävissä pesuaineissa pinta-aktiivisten aineiden tulee olla biohajoavia. Tensidien biohajoavuus on EU:n pesuaineasetuksen vaatimus, joka on ollut voimassa jo vuodesta 2005.

Pesuaineiden käytön ympäristövinkkejä

  • Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.
  • Noudata annosteluohjeita!
  • Pyykinpesuaineet ja konetiskiaineet: Pese alhaisessa lämpötilassa, jos se on mahdollista. Pese täysiä koneellisia.
  • Hävitä tyhjät pakkaukset ohjeiden mukaan.
  • Älä päästä pesuvesiä suoraan vesistöihin esimerkiksi kesämökillä tai veneellä.