Eurooppalainen tutkimus vahvistaa puhtauden ja hygienian merkityksen terveydelle

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 8.10.2020

Eurooppalainen pesu- ja puhdistusainejärjestö A.I.S.E. selvitti[1] eurooppalaisten siivous- ja hygieniakäytäntöjä sekä heidän näkemyksiään pesu- ja puhdistusaineteollisuudesta. Tutkimus tehtiin alkuvuonna 2020 ja se toistettiin kesäkuussa. Siihen osallistui 4500 eurooppalaista 23 eri maasta. 

Tulokset vahvistavat pesu- ja puhdistusaineiden merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille. Koronaepidemia on lisännyt puhtauden ja hygienian tarvetta sekä kotona että julkisissa tiloissa ja niiden koetaan edistävän omaa ja muiden terveyttä. Kuluttajille on noussut tarve ehkäistä infektioita myös kotona hyvillä hygieniakäytännöillä. 

Puhtauden ja hygienian merkitys korostuu erityisesti kotien ulkopuolella. Esimerkiksi julkisessa liikenteessä, kouluissa ja toimistoissa puhtaus lisää turvallisuuden tunnetta, kun taas epäsiistit tilat lisäävät epämukavuutta. Kuluttajat ovat myös aiempaa kiinnostuneempia julkisten tilojen puhtausvaatimuksista.

Kuluttajat kokevat pesu- ja puhdistusaineet tarpeellisiksi kotien ja työpaikkojen puhtauden varmistamisessa. Vuoden 2017 vastaaviin tutkimustuloksiin verrattuna niiden kuluttajien määrä, joiden mielestä pesu- ja puhdistusaineteollisuus tarjoaa terveydelle tärkeitä ja turvallisia tuotteita, on kasvanut 33 prosenttia.

 Vaikka puhtauden ja hygienian merkitys on kiistaton, kotitalouksissa kannattaa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota joihinkin pesu- ja puhdistusaineisiin liittyviin käytäntöihin. Tällaisia ovat mm. tuotteiden säilytys ja annostelu, pesulämpötilat sekä pakkausten lajittelu. Mitä kuluttajatottumuksiin tulee, pyykinpesutottumukset ovat säilyneet suhteellisen samanlaisina vuosien saatossa. Keskimääräinen pyykinpesulämpötila on 42,4 °C. Astioiden pesussa tiskikoneiden määrä ja käyttö lisääntyvät. Tuotteet koetaan turvalliseksi, vaikka kuluttajat voisivat luottaa EU-lainsäädäntöön enemmän ja tuotteiden pakkausmerkintöjen noudattaminen voisi olla nykyistä paremmalla tasolla. Vaikka 93 prosenttia vastaajista kertoo ymmärtävänsä, mitä tuotteiden turvallisen käytön ohjeet tarkoittavat, silti vain 66 prosenttia säilyttää tuotteita lasten ulottumattomissa. Näissä asioissa voi olla maakohtaisia eroja. Suomessa asiasta on valistettu suhteellisen laajasti jo vuosia.

Kestävissä toimintatavoissa on menty eteenpäin. Pakkausten lajittelu on lisääntynyt vuodesta 2017. Kuluttajista 51 prosenttia kertoo lajittelevansa pesuainepakkaukset aina (6 prosentin kasvu). Eurooppalaiset voisivat kuitenkin suosia nykyistä enemmän matalia lämpötiloja pyykinpesussa ja kiinnittää huomiota tuotteiden oikeaan annosteluun.

Lisäksi tutkimustulokset vahvistavat nykyisen suuntauksen suosia digitaalisia tietolähteitä: 80 prosenttia vastaajista on kiinnostunut tai suhtautuu neutraalisti digitaalisten tietolähteiden käyttämiseen pakkausmerkintöjen sijasta, kun he hakevat tietoja tuotteista. Tämä tukee A.I.S.E.:n näkemystä selvittää mahdollisuuksia digitaaliseen tiedonjakamiseen pesuaineasetuksen uudelleen arvioinnin yhteydessä. Tietojen jakaminen digitaalisesti mahdollistaisi sen, että pakkauksiin merkittäisiin vain turvallisen käytön kannalta oleellinen tieto, jolloin se erottuisi helpommin ja edistäisi tuoteturvallisuutta.  

Tutkimustulokset vahvistavat alan tuotteiden merkityksen niin kuluttajille kuin ammattilaisille, silti kuluttajien ohjeistamista tuotteiden turvallisesta ja kestävästä käytöstä tarvitaan myös jatkossa. Turvallisesta ja kestävästä käytöstä on saatavilla lisätietoa monikielisestä Cleanright-kuluttajaportaalista. Portaali keskittyy erityisesti kotien puhtauteen ja hygieniaan sekä täsmähygienian tärkeyteen tartuntaketjujen katkaisemisessa. 

Lisätietoja A.I.S.E.:n sivuilta

AISE packaking verkkovaraani

Tutkimusmenetelmä
Yleiseurooppalainen tutkimus toteutettiin helmikuussa 2020. Siihen osallistui 4500 kuluttajaa 23 Euroopan maasta. Osa tutkimuksesta uusittiin kesäkuussa 2020, tavoitteena arvioida koronaepidemian mahdollisia vaikutuksia puhtaus- ja hygieniakäytäntöihin. Nyt julkaistut tiedot sisältävät joitakin arvioita koronan vaikutuksista, mutta tarkempia vertailevia tuloksia mahdollisista vaikutuksista julkaistaan myöhemmin. 

A.I.S.E.
Pesu- ja puhdistusaineteollisuuden eurooppalainen järjestö A.I.S.E. on toiminut jo yli 65 vuotta. Se edustaa laajan jäsenverkostonsa kautta yli 900 kodin ja ammattipuhtaustuotteita edustavaa yritystä. Järjestöllä on pitkä historia alan vapaaehtoishankkeiden toteuttamisessa. Vapaaehtoisilla hankkeilla edistetään mm. kestävää valmistusta ja kulutusta sekä tuoteturvallisuutta. Lue lisää www.aise.eu. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry on A.I.S.E.:n jäsenyhdistys.

Lisätietoja: 
Eeva-Mari Karine / Asiantuntija
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry
eeva-mari.karine (at) teknokemia.fi / 050 338 4236  

[1] A.I.S.E. consumer habits survey on tehty vuosina 2008, 2011, 2014, 2017 ja 2020.Takaisin