Kosmetiikan ainesosien sääntely

Kosmetiikan ainesosia säädellään kosmetiikka-asetuksella. Kaikki eurooppalaisen lainsäädännön sallimat kosmetiikan ainesosat ovat nykytiedon valossa kosmetiikkakäytössä turvallisia. Tämä perustuu siihen, että kosmetiikkatuotteet ja niiden ainesosat käyvät läpi lain vaatimat, kattavat turvallisuustestit.

Kosmetiikkatuotteissa kielletyt aineet on lueteltu kosmetiikka-asetuksen liitteessä II. Myös sellaisten aineiden käyttäminen kosmetiikassa on lähtökohtaisesti kielletty, jotka on luokiteltu EU:n CLP-asetuksessa (1272/2008/EY) syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi (CMR-aineet).

Lisäksi kosmetiikka-asetuksen liitteessä III (rajoituksin sallitut aineet) määritellään tietyille aineille pitoisuusrajoituksia ja sallitut käyttökohteet. Asetuksen muissa liitteissä on lueteltu kosmetiikassa sallitut väriaineet, säilöntäaineet ja UV-suojat sallittuine pitoisuuksineen.

Euroopan komission riippumaton tiedekomitea SCCS vastaa asetuksen liitteissä lueteltujen aineiden turvallisuusarviointien tekemisestä. Ainesosien säätely perustuu tiedekomitean tekemiin arviointeihin.

EY:n kosmetiikka-asetus (1223/2009)
CLP-asetus (1272/2008/EY)
Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS)

Avainsanat CMR-aineet, Kosmetiikka-asetus