Saako kosmetiikka olla vaarallista?

Yleisessä kemikaalikeskustelussa vaara ja riski mielletään usein samoiksi asioiksi. Esimerkiksi jonkin tuotteen saatetaan väittää olevan vaarallinen, jos sen jollakin yksittäisellä ainesosalla on vaaraominaisuuksia. Raaka-aineiden perusteella ei voida kuitenkaan suoraan päätellä tuotteiden turvallisuutta. Yksittäinen aine seoksessa, vaarallinenkaan, ei automaattisesti tee seoksesta vaarallista. Oleellista on, miten vaaralle altistutaan, millaisen riskin seos aiheuttaa. Vaaran ja riskin käsitteet eivät siis ole sama asia ja näiden ero kannattaa ymmärtää.

Vaara

Vaara on tekijä, josta vaaratilanne voi aiheutua. Vaara on olemassa, mikäli jollakin esineellä (kohteella) tai aineella, on luontainen ominaisuus aiheuttaa haittavaikutus. Esimerkiksi jäinen tie, viallinen sähkölaite, tulipalo tai vaikkapa häkä ovat vaaroja. Vaaroista aiheutuu riskejä. Mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaara toteutuu, sitä suurempi on riski.

Riski - todennäköisyys haitalle

Riski ei toteudu automaattisesti, vaan se tarkoittaa vahingon tapahtumisen todennäköisyyttä. Tarkalleen ottaen riski on vaarasta mahdollisesti aiheutuvan, esimerkiksi terveyshaitan, todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmä. Riskien arvioinnissa otetaan huomioon, miten helposti ja miten suuri vahinko voi aiheutua. Riski voi olla suuri tai vähäpätöinen tai jotain tältä väliltä. Riskin suuruus määräytyy haitallisen tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden mukaan.

Arvioimme ja otamme riskejä päivittäin ja teemme ratkaisuja sen mukaan. Mutta jotta vaara tapahtuisi eli riski olisi olemassa, tulee vaaralle altistua. Vaikka musta mamba on vaarallinen, ei se eläintarhan terraariossa ole ihmiselle todellinen riski. Jos mamba voisi karata terraariosta kohtuullisen todennäköisesti, se olisi eläintarhan kävijöille riski.

Kemikaalien riskit ja vaarat

Kemikaalien vaaroista keskustellaan paljon ja yksittäisistä ainesosista on saatavilla paljon tietoa. Useita ainesosia sisältävien tuotteiden ainesosien ominaisuuksien perusteella ei voida kuitenkaan suoraan päätellä tuotteiden turvallisuutta. Pitää tietää, kuinka paljon aineita tuotteissa on, miten paljon, millä tavalla ja kuinka usein tuotetta käytetään eli miten tuotteen sisältämille aineille altistutaan. Annos ratkaisee, kuten jo Paracelsus (1492–1541) totesi:

"Mikä muka ei ole myrkkyä: kaikki aineet ovat myrkyllisiä eikä mistään puutu myrkkyä. Vasta annos ratkaisee, ettei kyseessä ole myrkky."

Arvioitaessa tuotteiden riskiä aiheuttaa vaaraa otetaan siis huomioon sen sisältämien ainesosien määrä ja altistus ja mahdolliset vaaraominaisuudet. Vaaralliseksi jonkin kemiallisen tuotteen voisi tehdä esimerkiksi ainesosien liialliset pitoisuudet. Eri tuotteilla on omat lainsäädäntönsä, joissa määrätään aineiden turvallisista pitoisuuksista lopputuotteissa. Tuotteen riskiin aiheuttaa esim. terveysvaaran vaikuttaa ainesosien käytetyt määrät ja lopputuotteen ominaisuudet ja käyttötavat.

Kosmetiikan turvallisuus perustuu riskinarviointiin

Kosmetiikkalainsäädäntö edellyttää, että tuotteiden on oltava turvallisia normaalissa ja kohtuudella ennakoitavassa käytössä. Kosmetiikan valmistajalla on velvollisuus varmistaa turvallisuus ennen kuin tuotteet saatetaan markkinoille. Turvallisuus perustuu riskinarviointiin, eikä pelkästään yksittäisten aineiden vaaraominaisuuksiin. Turvallisuusarvioinnin sisältövaatimukset on määrätty kosmetiikka-asetuksessa. Turvallisuusarvioinnin tekijälle on pätevyysvaatimukset.

Turvallisuusarvioinnissa tarkastellaan tuotteen kaikkien ainesosien turvallisuutta sekä itse lopputuotteen turvallisuutta. Turvallisuusarviointi on tieteellinen riskinarviointi, jossa otetaan huomioon muun muassa ainesosien vaaraominaisuudet sekä käyttömäärät ja -tavat, valmiin tuotteen stabiilisuus sekä fysikaalis-kemialliset ominaisuudet sekä valmiin tuotteen mikrobiologinen laatu.

Kosmetiikan turvallisuusarvioinnissa määritetään tuotteen toksikologisten ominaisuuksien ja tuotteelle altistumisen perusteella turvamarginaali, joka on kosmetiikalle aina vähintään 100-, usein jopa 1000-kertainen. Toisin sanoen kosmetiikkatuotteelle pitäisi altistua 100- tai jopa 1000-kertaisesti ennen kuin mahdollinen terveysvaara keskimäärin toteutuisi. Luonnollisesti aina on kuitenkin olemassa erityistapauksia, joissa yksilö reagoi keskimääräistä herkemmin. Mikäli tällaisia tapauksia esiintyy jostain syystä runsaasti, riskinarviointi päivitetään, ja tarvittaessa tiukennetaan riskinhallintakeinoja.

Kosmetiikan valmistajilla on velvollisuus tehdä tuotteille riskinarviointi ja he kantavat arvioinnista vastuun. Kuluttajan ei tarvitse huolehtia kosmetiikan turvallisuudesta. Kuluttajan tulee vain noudattaa tuotteiden käyttöohjeita, mikä ohjaa turvalliseen käyttöön. Kosmetiikka ei saa oikein käytettynä olla vaarallista!